ДГ "Юрий Гагарин"
Детска градина в град Годеч

За родителите и приятелите

Комуникацията с родителите е от голямо значение за нас. От самото постъпване на детето до деня , в който напусне детската градина. Ние държим да сме информирани за всичко – здравословно състояние, навици, характер,обичаи и проблеми. Изграждаме коректни и приятелски отношения с родителите.

ДГ ”Юрий  Гагарин”, гр.Годеч,осъществява  дейността  си в  съответствие  със  Закона  за  защита  на  личните  данни  и Регламент /ЕС/2016/679  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  27.04.2016 год., относно  защита  на  физическите  лица  във  връзка  обработването   на  лични  данни  и  относно  свободното  движение  на  такива  данни!

ДГ”Юрий  Гагарин”в  качеството  си  на  администратор  на  лични  данни  отговаря  на  всички  данни  и  изисквания на  новата  регулация  ,като  събира  единствено  данни  на  лицата  до  толкова,доколкото  са  необходими  за  представянето на  услугата и  ги  пази законосъобразно  и  отговорно.