ДГ "Юрий Гагарин"
Детска градина в град Годеч

Дейности

Възпитанието  и  обучението  на  децата  в ДГ”Юрий  Гагарин”  се  извършва  по  одобрени  Програми  от  МОН.Подпора  за  издателството  извършват  учителките  по  групи, съгласувано с родителите.

АКЦЕНТИ  В  РАБОТАТА

1/ Развиване  потенциала  на  всяко  дете  по  посока  към  самостоятелност,творческа  изява,социална  и  комуникативна  компетентност;

2/  Формиране  на  ценностни  ориентации, свързани  с  чувството  за  българска  национална  идентичност,уважение  към  другите  и  гражданско  поведение.

3/   Усвояване  на  модели  за  екологосъобразно  поведение  на  децата;

4/   Партньорство  със  семейството  при  подготовка  на  децата  за  училище;

За  осигуряване  на  повече възможности  за  пълноценно  развитие  с  решение  на  педагогическия  съвет  и  по  желание  на  родителите  за  развитие  на  творческите  възможности  на  децата,детската  градина  предлага  допълнителни  дейности  по:

 • Английски език;
 • Фолклор;
 • Уроци по  пиано;

Създадена  е  съвременна  педагогическа  среда,благодарение  на  висококвалифицирания  екип  в  детската  градина,прилагането  на  разнообразни  иновационни  форми,методи  и  средства  за  взаимодействие  с  децата.Водещият  принципна  на  детската  градина  е прилагането  на  „най-добрата  практика” и  търсенето  на  най-доброто  решение  при  обучението   на  децата. 

ПРИОРИТЕТИ   В  РАБОТАТА

 1. Учене  чрез  забавление;
 2. Професионализъм  компетентност;
 3. Приобщаване  към  националните  и  общочовешки  ценности;
 4. Използване  на  разнообразни  методи, форми  и  подходи;
 5. Съвременна,динамична педагогическа  среда;
 6. Иновативни  идеи;
 7. Право  на  избор,творчество  и  свобода;
 8. Сътрудничество  с  различни  институции;
 9. Интегриране  на  децата  със СОП.

Възпитателно  образователният  процес,като  резултат  от  условията  на  целия  екип  на  детската  градина, е  съобразен  със  съвременните  изисквания,  с  очакванията  на  родителите  и  с  интересите  на  децата  ,като  в  основата  му  поставяме  личностно  ориентирания  подход.Развитие  потенциала  на  всяко  дете,чрез  прилагане  на  съвременни  педагогически  технологии   и  разнообразни  форми  за  организация  на  процеса,стремеж  към  приемане  на  различията, създаване  на  атмосфера  на  подкрепа  и  доверие.

Най-важният  резултат  е  децата  да  се  чувстват  добре  в ДГ”Юрий  Гагарин”  и  да  посещават  с  радост  и  удоволствие.